Lista aktualności Lista aktualności

DUŻE SZKODY W DRZEWOSTANACH NADLEŚNICTWA BARDO ŚLĄSKIE

Nadleśnictwo Bardo Śląskie informuje, że z dniem 14.04.2017 r. Decyzją nr 11 Nadleśniczy Nadleśnictwa Bardo Śląskie ogłosił stan siły wyższej o lokalnym znaczeniu, związanej ze szkodami w drzewostanie, jakie wystąpiły w następstwie suszy, nasilonego występowania szkodników wtórnych oraz chorób grzybowych od dnia 15 czerwca 2015 r. do 31 marca 2017 r.

W wyniku suszy hydrologicznej jaka miała miejsce w miesiącach letnich ubiegłego roku lasy w całej Polsce jak i lasy Naszego Nadleśnictwa Bardo Ślaskie zostały mocno osłabione.

 

Problem suszy przedstawia mapa zasięgu Klimatycznego Bilansu Wody dla Polski z okresu 21.07-20.09.2016. Klimatyczny Bilans Wodny jest to różnica pomiędzy przychodami wody (w postaci opadów) a stratami w procesie parowania i odpływu.

W następstwie osłabienia drzewostanów szczególnie świerkowych  pojawił się masowy atak grzybów opieńki miodowej i korzeniowca szkodników wtórnych : rytownika pospolitego i kornika drukarza. Drzewostany sosnowe zostały zaatakowane przez grzyb Sphaeropsis sapinea.

Podstawową metodą zwalczania tych szkodników jest ścięcie i wywiezienie poza teren lasu zasiedlonych i zaatakowanych drzew. w związku z tym na terenie leśnictw nadleśnictwa nastąpiły wzmożone zabiegi wycinki tych drzew. Szczególnie intensywnie wycinki występują w leśnictwach: Wojciechowice, Opolnica, Wilcza, Laskówka i Tarnawa. Prace te wykonywane są w rozproszeniu po całym lesie. Szacowana masa drewna do wycięcia to około 40tyś m3.

Wycięte drewno wywożone jest z lasu do tartaków po to aby zatrzymać rozwój kolejnych pokoleń korników i innych patogenów grzybowych.

Oprócz metody wyżej opisanej Nadleśnictwo stosuje jeszcze kilka sposobów walki z kornikami i tak:

 

- stosowanie różnego typu pułapek na owady np: feromonowych w postaci zawieszonych rur lub skrzynek z tworzywa sztucznego, które imitują drzewa i zwabiają zapachem feromonu dorosłe owady i łapią je do pojemniczków zawieszonych u dołu pułapek.

 

 

- stosowanie pułapek klasycznych jako ścięte drzewa, ułożone na legarach i zwabiające do siebie korniki swoim naturalnym zapachem jako pokarm i miejsce gdzie mogą się rozmnażać.

- stosowanie siatek ochronnych nasączonych środkiem owadobójczym, rozkładanych na drewnie będącym wabikiem na kornika lub drewno już zasiedlone przez owada. Owad po zetknięciu się z materiałem zostaje skażony środkiem chemicznym co w rezultacie powoduje jego śmierć.

- w okresie największego zagrożenia przez kornika prowadzi się bardzo szybki obrót surowcem drzewnym i tzw. rotacyjną metodę zwalczania kornika- surowiec drzewny jest pozostawiany do zasiedlenia, po czym bardzo szybko wywożony, a na jego miejscu pozostawia się następny do zasiedlenia.

 

- stosuje się także utylizację gałęzi poprzez spalenie  lub ich rozdrobnienie co powoduje szybsze wysychanie i co za tym blokuje możliwość zasiedlenia ich przez kornika.

 

Wszystkie wymienione prace wykonujemy w celu ograniczenia rozwoju szkodników i chorób drzew iglastych w związku z tym prosimy aby napotkane podczas spacerów po lesie urządzenia nie były niszczone gdyż służą nam do ochrony lasu.

 

Zwracamy również uwagę na zachowanie ostrożności podczas przemieszczania się przez tereny leśne (np: na szlakach turystycznych, drogach leśnych) ze względu na zwiększone pozyskanie i wywóz drewna. Szczególną ostrożność prosimy zachować w sytuacji gdy teren  oznaczony jest tablicami ostrzegającymi o zakazie wejścia na powierzchnię z powodu prowadzonych prac z pozyskania i zrywki drewna.

W związku ze zwiększeniem ilości mas drewna i gałęzie przelegujących w lesie wzrasta zagrożenie pożarowe terenu leśnego przez co prosi się o baczne zwracanie uwagi na przypadki zauważenia ognia w lesie i natychmiastowego informowania nadleśnictwo lub straż pożarną o wykrytym zagrożeniu.

Mamy nadzieję , że powyższa sytuacja zdrowotna lasu  szybko się poprawi i zagrożenie szybko minie.